Write what you are looking for and press enter to begin your search!

TEF Ligi
live-news-icon

YENİ HABERLER

Esporcu Disiplin Talimatı

Bu talimatın amacı, liglerde disiplini sağlamak, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir.

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 

MADDE 1 – AMAÇ

Bu talimatın amacı, liglerde disiplini sağlamak, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir.

MADDE 2 – KAPSAM

Bu talimat, Ateş Organizasyon tarafından düzenlenen veya Ateş Organizasyon’un yetki alanına giren tüm müsabakalar ve oyunla ilgili tüm hususlarda uygulanır. Ateş Organizasyon bünyesinde mücadele eden tüm esporcular bu talimat hükümlerine tabidirler.

 

II. GENEL HÜKÜMLER - DİSİPLİN CEZALARI - DİSİPLİN İHLALLERİ

A. GENEL HÜKÜMLER

MADDE 3 – TEMEL İLKELER

1) Esporcular sportmenliğe, oyun kurallarına ve Ateş Organizasyon kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.

2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.

3) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, organizasyon yetkilisinin olay esnasında durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.

4) Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

MADDE 4 – MANEVİ UNSUR

Bu talimat kapsamında sayılan ihlaller, aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, esas olarak kasten gerçekleştirilmiş olmaları halinde cezalandırılır.

MADDE 5 – SORUMLULUK

Esporcular, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür.

MADDE 6 – FAİLİN BELİRLENEMEMESİ

Disiplin ihlallerinin faillerinin şahsen belirlenememesi halinde disiplin cezası uygulanamaz.

MADDE 7 – TEŞEBBÜS

Teşebbüse ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar indirebilir.

MADDE 8 – İŞTİRAK

1) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur. İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan, azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.

2) İhlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.

3) Disiplin Kurulu, ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesini ve iştirakin türünü de değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder.

MADDE 9 – İÇTİMA

1) Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır.

2) Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.

MADDE 10 – HAKSIZ TAHRİK

1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.

2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.

MADDE 11 – TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

1) Kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.

2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

B. DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 12 – KINAMA

Kınama, sorumluların, eylemlerinin, tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

MADDE 13 - ÖDÜLLERİN İADESİ

Esporcunun kazandıkları ödüllerden faydalanamamasıdır.

MADDE 14 - İHRAÇ

Bir esporcunun hali hazırdaki veya gelecekteki bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.

MADDE 15 – MÜSABAKADAN MEN

Esporcunun resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesidir.

MADDE 16 – LİSANSIN İPTALİ

Bir kişinin espor ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının iptal edilmesidir.

C. DİSİPLİN İHLALLERİ

MADDE 17 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla Ateş Organizasyon’un ve Ateş Organizasyon bünyesindeki kulüplerin saygınlığını zedeleyen ya da esporun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan esporculara 6 ay ile 18 ay arası müsabakadan men cezası uygulanır.

2) Esporcuların her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde esporculara 6 ay ile 18 ay arası müsabakadan men cezası uygulanır.

MADDE 18 – BİLİNÇLİ KART GÖRME

Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören esporculara 3 müsabakadan men cezası verilir.

MADDE 19 – TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

Aşağıda belirtilen husus, takım halinde sportmenliğe aykırı harekettir:

Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla esporcunun birlikte hareket ederek organizasyon yetkilisine hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi, söz konusu kişiye karşı güç kullanması. Bu şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde davranışın şiddetine göre tüm oyunculara en az 5 ila 10 maç arası oynamama cezası verilir.

MADDE 20 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET ve TEHDİT

Ateş Organizasyon veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, esporculara, kaptanlara veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren esporcular 2 yıldan 3 yıla kadar liglerden uzaklaştırılır.

MADDE 21 – AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA

Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen esporcular en az 1 sene boyunca liglerden uzaklaştırılır. Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapmak yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde bu maddede belirtilen ceza uygulanır.

MADDE 22 – FİZİKSEL SALDIRI

1) Saldırının, rakip esporculara, yöneticilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde esporculara 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakadan men cezası,

2) Saldırının Ateş Organizasyon mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde esporculara 2 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men cezası uygulanır.

MADDE 23 – KAVGA

Bir kavgaya karışan esporculara, kavgadaki rolü incelenerek 5 ila 10 maç arası müsabakalardan men cezası verilir. Tekrarı halinde 6 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası verilir.

MADDE 24 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

Espor ile ilgili mevzuat hükümlerini, Ateş Organizasyon düzenlemelerini, espor oyun kurallarını ihlal eden kişiler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

MADDE 25 – BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI

Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, kimlik, vb. belgelerini kullanarak veya başka bir kişinin yerine geçerek Ateş Organizasyon ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden esporculara 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakadan men cezası uygulanır.

MADDE 26 – SAHTECİLİK ve YANILTMA

Bu Talimat kapsamındaki kişilerin lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapmaları ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır. Bu maddenin ihlali halinde esporculara 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakalardan men cezası uygulanır.

MADDE 27 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI

Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden esporculara ek cezalar uygulanır.

MADDE 28 – LİG MÜSABAKASINA KATILMAMAK

Bir futbolcunun hukuka veya spor ahlakına aykırı bir şekilde müsabaka hazırlıklarına veya müsabakaya katılmaması ya da katılmasına engel olunması yasaktır. Bu yasağı ihlal eden esporculara 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakadan men cezası uygulanır.

MADDE 29 – MİLLİ MÜSABAKAYA KATILMAMAK

Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden esporcular 6 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.

MADDE 30 – YAYIN

1) Yayının yapıldığı platformda rakip takımları veya oyuncularını küçük düşürücü, alaycı veya hakaret içerikli yorumlarda bulunan esporcuların tespit edilmesi halinde 3 aydan 1 yıla kadar organizasyonlardan men cezası verilir.

2) Yayının yapıldığı platformda Ateş Organizasyon mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik küçük düşürücü, alaycı veya hakaret içerikli yorumlarda bulunan esporcuların tespit edilmesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar organizasyonlardan men cezası verilir.

MADDE 31 – DAVRANIŞ KURALLARI

1) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, Ateş Organizasyon hukuk kurullarıyla her zaman gerçeğe uygun iyi niyet çerçevesinde ve işbirliği içerisinde hareket etmek; Ateş Organizasyon hukuk kurullarına, talep edilen bilgi ve belgeleri vermek; bu kapsamda talep halinde sözlü veya yazılı beyan vermek, talep edilmesi halinde mali konularda her türlü bilgiyi paylaşmakla yükümlüdür. Ateş Organizasyon Hukuk kurulları tarafından aksi kararlaştırılmadıkça belirli bir olayla ilgili olarak kurullarla işbirliğinde bulunmaları öngörülen kişiler, bu kapsamda sahip oldukları veya sonradan edindikleri bilgiler ile kendilerinin olayla ilişkilerini gizli tutmakla yükümlüdür.

2) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ve görevleriyle ilişkili sorumluluk ve yükümlülüklerinin öneminin bilincinde olmalı, görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmelidir.

3) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ifası sırasında edindikleri gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri, görevleri sırasında ve sonrasında gizli bilgi olarak değerlendirmek ve gizli tutmakla yükümlüdür.

4) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, herhangi bir disiplin ihlalinin gerçekleştirildiğinden haberdar olmaları halinde, Ateş Organizasyon’a bu konuda yazılı ihbarda bulunmakla yükümlüdür.

5) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, başkalarının onurunu ve kişisel itibarını korumak, saygı göstermek ve emniyet altına almakla yükümlüdür. Başkalarını izole etmek, dışlamak ya da onuruna zarar vermek amacıyla yapılan sistematik, düşmanca ve tekrarlanan nitelikteki eylemlerde ve cinsel tacizde bulunmak yasaktır.

MADDE 32 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

1) Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Bu ihlalleri gerçekleştiren kişiler tespit edilmesi halinde 5.000 TL para cezası ayrıca 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakadan men cezası verilir.

2) Hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde müsabaka sonucunu veya sürecini etkilemek için kendisi ile irtibata geçilen veya espordaki görevi nedeniyle herhangi bir şekilde bu tür bir eylemden haberdar olan bu talimat kapsamındaki kişiler derhal Ateş Organizasyon yetkililerine bu hususta bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

MADDE 33 – BAHİS

Bu Talimat kapsamındaki kişilerin espor müsabakaları ve/veya esporla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişilere 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakalardan men cezası verilir.

MADDE 34 – GÖREVİ İHMAL ve KÖTÜYE KULLANMA

Bu Talimat kapsamındaki kişiler, özel bir amaç doğrultusunda veya avantaj sağlamak amacıyla görevlerini ihmal edemez veya kötüye kullanamazlar. Bu maddenin ihlali halinde, faillere en az 1 yıl müsabakadan men veya lisansın iptali cezası verilir.

MADDE 35 – HÜKÜMLÜLÜK

Disiplin ihlalleri nedeniyle gerçek kişilere verilen süreli uzaklaştırılma cezalarında, cezanın infazının sona ermesinden itibaren beş yıl geçmesi halinde ilgilinin talebi üzerine, Ateş Organizasyon Yönetim Kurulu tarafından cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilebilir.

III. DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ ve ÇALIŞMA USULLERİ

MADDE 36 – AODK GÖREVLERİ

Ateş Organizasyon Disiplin Kurulu espor faaliyetlerinde bulunan esporcuların fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlar.

MADDE 37 – AODK ÇALIŞMA USULÜ

1) Ateş Organizasyon Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla haftanın belirli günlerinde ayrı ayrı toplanır. Toplantı, ilgili kurul başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile yapılır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurullar acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir.

2) Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula en yaşlı üye başkanlık yapar.

DİSİPLİN KURULLARI İÇİN MÜŞTEREK HÜKÜMLER

MADDE 38 – BAĞIMSIZLIK

Disiplin Kurulları kararlarında bağımsızdır ve görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir.

MADDE 39 – GİZLİLİK

Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri yargılama faaliyeti sırasında edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla ve hiçbir şekilde açıklamamakla yükümlüdür.

MADDE 40 – SORUMSUZLUK

Ağır kusur halleri haricinde, Disiplin Kurulu başkanı ve üyeleri ile disiplin müfettişleri herhangi bir disiplin soruşturması ile ilgili karar ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamaz.

IV. DİSİPLİN YARGILAMASI ve USUL HÜKÜMLERİ

A. TEMEL İLKELER

MADDE 41 – SAVUNMA

1) Savunma alınmadan ceza verilmez.

2) Savunmayı, Ateş Organizasyon Disiplin Kurulu ister.

3) Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği saatten itibaren 24 saattir. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz.

4) Yazılı savunma görevli Disiplin Kurulu’na verilir. Kural olarak, sözlü savunma kabul edilmez.

5) Taraflardan birinin talebi üzerine, sözlü ifadeler için bütün tarafların davet edileceği bir toplantı yapılıp yapılmayacağına Başkan karar verir.

MADDE 42 – SÜRELER

Savunma süresine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu talimatta belirtilen sürelerin son gününün bir tatil gününe rastlaması durumunda; söz konusu süre, tatil gününü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar uzar.

MADDE 43 – DELİLLER

1) Müsabaka görevlilerinin raporları tarafların ve tanıkların beyanları, yazılı diyaloglar, ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir.

2) Disiplin Kurulu’nun, delillerle ilgili olarak mutlak takdir hakkı vardır.

MADDE 44 – ATEŞ ORGANİZASYON GÖREVLİLERİNİN RAPORLARI

Ateş Organizasyon görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir.

MADDE 45 – TEMSİL EDİLME

Esporcu, soruşturma ve yargılama esnasında kulüp yetkilisi veya avukat ile temsil edilebilir.

MADDE 46 – SORUŞTURMA MERCİİLERİ

Ateş Organizasyon başkanının görevlendireceği kişiler veya disiplin müfettişleri disiplin ihlalleri soruşturma merciileridir.

B. KARARLARA İTİRAZ

MADDE 47 – AODK KARARLARINA İTİRAZ

Ateş Organizasyon Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yazılı şekilde … adresine gönderilmelidir.

MADDE 48 – İTİRAZ USULÜ

1) İl Disiplin Kurullarının itiraza tabi kararları ile AFDK ve PFDK kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kulüp itiraz edebilir. Karar, kulüp hakkında verilmişse, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği kulüp yetkilisi tarafından yapılır.

2) İl Disiplin Kurullarının kararlarına itiraz, TFF Başkanlığına verilecek dilekçe ile yapılır.

3) AFDK ve PFDK kararlarına yönelik itirazlarda Tahkim Kurulu Talimatında gösterilen usul uygulanır.

4) İl Disiplin Kurulu, AFDK ve PFDK kararlarına itiraz cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilir.

MADDE 49 – AODK TARAFINDAN İTİRAZIN İNCELENMESİ

1) Ateş Organizasyon Disiplin Kurulu öncelikle itirazın usulüne uygun ve süresinde olup olmadığını inceler.

2) Usulüne uygun olmayan itirazlar iki gün içinde yeniden düzenlenip verilmek üzere geri gönderilir. İtirazın usulüne uygun şekilde yenilenmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.

3) Usulüne uygun ve süresinde yapıldığı anlaşılan itirazlar, varsa, öncelikle uygulamanın durdurulması isteği yönünden incelenip karara bağlanır. İvedi olarak verilecek bu konudaki kararlar ilgililere tebliğ edilir.

MADDE 50 – YÜRÜRLÜK

Bu Talimat, 1 Eylül 2021 tarihinde Ateş Organizasyon Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Medya

X

Sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.

Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.